ÜLDTINGIMUSED

Golglightcodes.com on Helve Parna poolt hallatav blogi, mille sisu on autoriõigusega kaitstud. Blogi ja sellel avalikustatud teostega (eeskätt erinevad uudised, artiklid, fotod jms) seotud õigused kuuluvad Helve Parnale või on Helve Parnal luba teoste kasutamiseks.

Autori väljendab artiklites omi seisukohti. Helve Parna ei vastuta blogis avaldatud faktiväidete õigsuse või (väärtus)hinnangute põhjendatuse eest. Eelneva tõttu ei vastuta Helve Parna mistahes kahju eest, mis on tekkinudblogis avalikustatud teoste sisust lähtuvalt teatava teo tegemisest või tegemata jätmisest.

 1. Üldtingimuste kehtivus ja muutmise kord

  1.1 Üldtingimused kehtivad kõikidele kasutajatele.
  1.2 Helve Parnal on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta järgmistel tingimustel:
  1.2.1 muudatus on tingitud valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust;
  1.2.2 muudatus on tingitud seaduse või muu õigusliku olukorra muutusest.
  1.3 Üldtingimuste muudatusest teavitab Helve Parna tellijat ette vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist.
  1.4 Helve Parna teavitab tellijat üldtingimuste muudatusest kodulehel, e-posti teel või muul viisil.
  1.5 Kui tellija ei ole nõus üldtingimuste muutmisega, on tal võimalus ühe (1) kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest lepinguline suhe Helve Parnaga üles öelda. Kui tellija ei avalda ühe (1) kuu jooksul tahet leping lõpetada, loetakse ta muudetud üldtingimustega nõustunuks.

 2. Tellija õigused

  2.1 Tellijal on õigus lugeda tema poolt tellitud perioodil blogi.
  2.2 Tellijal on õigus tellida blogi väljaandja määratud hinnaga ja vastavalt üldtingimustele.
  2.3 Tellijal on õigus esitada blogi puudutavad pretensioonid aadressil info@goldlightcodes.com kahe kuu jooksul arvates pretensiooni alusest teada saamisest.
  2.4 Tellimustega seotud pretensioone menetletakse tagasiulatuvalt kuni kaks (2) kuud alates klienditeenindusse pöördumisest.
  2.5 Kui Helve Parna ei lahenda tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib tellija pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti poole.
  2.6 Tellijal on õigus tellimus ennetähtaegselt lõpetada. Tellimuse ennetähtaegsel lõpetamisel tasub Tellija kuni kehtiva tellimisperioodi lõpu kuupäevani.
  2.7 Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus, kus näidatakse ära tellija ja tellimuse andmed, lõpetamise aeg.
  2.8 Pangakaardi ja mobiiliga püsimakse tellimuse korral ettemakstud raha ei tagastata.

 3. Tellija kohustused

  3.1 Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed.
  3.2 Juhul, kui tellija esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta blogi tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest.
  3.3 Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult vastavalt tellija valitud makseviisile. Vastasel juhul ei saa Helve Parna garanteerida tellimuse nõuetekohast täitmist.
  3.4 Tellimuse vormistamisega kinnitab tellija, et on üldtingimustega nõus ning kohustub neid täitma. Kinnituse kehtivus ei sõltu tellimuse vormistamise kanalist.
  3.5 Digitoote tellimuse vormistamisega annab tellija ühtlasi nõusoleku digitaalse sisu edastamiseks ning kinnitab asjaolu, et kaotab seeläbi oma 14-päevase taganemisõiguse.
  3.6 Kasutajal on õigus kasutada digitoodete tarbimisel üksnes isiklikku kasutajanime (e-mail). Ligipääsuõiguse võimaldamine teisele isikule on keelatud. Kui Helve Parna tuvastab digitoote tarbimise nõuete rikkumise, on tal õigus tellimus peatata või lõpetada.

 4. Püsimakse pangakaardi või mobiiliga

  4.1 Püsimakse puhul pikeneb tellimus automaatselt, kuni tellija ei ole seda tingimust muutnud ehk tellimuse automaatset pikenemist tühistanud.
  4.2 Uus tellimus luuakse eelmise tellimuse lõpu kuupäeval.
  4.3 Pangakaardiga tasudes debiteeritakse kuumakse tellija pangaarvelt.
  4.4 Mobiilimaksega tasudes lisandub kuumakse järgmise kuu mobiiliarvele.
  4.5 Püsimaksega tellimuse puhul võetakse uue tellimuse tingimused eelmiselt tellimuselt (saaja, maksja, toode, hind, periood, makseviis), välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.
  4.6 Püsimaksega tellimuse automaatse pikenemise tühistamise korral kestab tellimus kuni ettemakse lõpuni.
  4.7 Püsimaksega tellimusest loobumisel ettemakstud raha ei tagastata.
  4.8 Püsimaksega tellimuse automaatset pikenemist võib tellija igal ajal ise tühistada:
  4.8.1 logides sisse tellimiskeskkonda my.zlickpaywall.com
  4.8.2 kirjutades e-posti aadressil info@goldlightcodes.com
  4.9 Soodushinnaga kampaaniapakkumisi saab ühe kampaania raames vormistada ühe korra.

 5. Autoriõigused

  5.1 Blogis avaldatud materjalid (artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, videod, kommentaarid, kujundused jms) on autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objekt, mille kopeerimine ja levitamine ilma Helve Parna kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud.
  5.2 Helve Parna kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas sotsiaalmeedias. Nimetatud reegel kehtib ka Helve Parna sotsiaalmeedia kontodel ja YouTube’is olevate tekstide, fotode ja videode kohta. Sealhulgas on keelatud automaatne või mitteautomaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mis tahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.

 6. Materjalide refereerimine

  6.1 Blogis avalikustatud teoste kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil info@goldlightcodes.com. Samuti juhul, kui Teie hinnangul on blogis avalikustatud teostega seoses rikutud Teie õigusi.